ซื้อสินค้าตั้งแต่ 3 ชิ้นขี้นไป รับสิทธิจับฉลากส่วนลดเพิ่ม

Buy 3 items or more, pick a lucky draw for extra discount

    BIRTHDAY SALE  

     * Receive 1st discount for any items labeled Extra Discount or have a color sticker on price tag, discount applies to the Sale Price.

     * Receive 2nd discount when buying 3 items or more, pick a lucky draw for extra discount, applies to the net total price.

     * Excludes Final Sale Items.      


     * รับส่วนลดที่ 1 สำหรับสินค้าที่ ระบุ Extra Discount หรือ ท่ีมีสติกเกอร์สีบนป้ายราคา, ส่วนลดคำนวนจากราคา Sale Price.

     * รับส่วนลดที่ 2 เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 3 ชิ้นขี้นไป รับสิทธิจับฉลากส่วนลดเพิ่ม ใช้เป็นส่วนลดจากยอดรวมสุทธิหลังหักส่วนลดอื่นๆแล้ว

     * ไม่สามารถใช้ร่วมกับสินค้า Final Sale